Regulamin

DEFINICJE

 1. WeCreate Sp. z o.o. („WeCreate) WeCreate jest Wyznaczonym Przedstawicielem uprawnionym do pobierania opłat za produkty, usługi oraz z tytułu sprzedaży biletów na wydarzenie.

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty „Klient”, „Klienci” lub „Państwo” stanowią odniesienia do Państwa.

Użyty w niniejszym Regulaminie zwrot „my” stanowi odniesienia do WeCreate.

OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

 1. Niniejszym potwierdzają Państwo, że przeczytali wszystkie postanowienia niniejszego Formularzu Zamówienia („Formularz Zamówienia”) i zgadzają się na to, by niniejszy Formularz Zamówienia wraz z niniejszym Regulaminem stanowiły umowę pomiędzy Państwem a WeCreate.

INWESTYCJA I PŁATNOŚĆ

 1. Muszą Państwo zapłacić za bilet na wydarzenie oferowany przez WeCreate w formie jednorazowej wpłaty przy podpisywaniu Formularza Zamówienia, bez dokonywania potrąceń lub wnoszenia roszczeń wzajemnych, chyba że uzgodniono odmiennie; płatności dokonywane na podstawie niniejszej umowy muszą zostać dokonane w sposób określony w Formularzu Zamówienia.

OKRES WYPOWIEDZENIA

 1. Niniejsza umowa zostanie rozwiązana, jeśli poinformują nas Państwo na piśmie, w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od podpisania Formularza Zamówienia, że nie chcą Państwo już otrzymywać usług i/lub produktów WeCreate, dostarczając lub wysyłając do WeCreate (również pocztą elektroniczną) powiadomienie o dokonaniu wypowiedzenia na adres: office@wecreate.global

Zwrócimy Państwu wszystkie pieniądze lub ich część, którą zapłacili Państwo na podstawie niniejszej umowy w ciągu trzydziestu (30) dni roboczych od otrzymania takiego powiadomienia o dokonaniu wypowiedzenia.

ODWOŁANIE WYDARZENIA

 1. Mamy prawo anulować produkty/usługi z dowolnego powodu za pisemnym powiadomieniem. Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, by w przypadku anulowania produktów/usług przez WeCreate mieli Państwo prawo do zwrotu kosztów inwestycji, które Państwo ponieśli oraz, że nie będą Państwo domagać się zwrotu żadnych innych kosztów, wydatków, strat, szkód lub zobowiązań, które mogą zostać poniesione lub zaciągnięte przez Państwa w wyniku wspomnianego anulowania.

Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się na to, by wszelkie zwroty należne Państwu zostały wypłacone przez nas w ciągu trzydziestu (30) dni od pisemnego powiadomienia o anulowaniu. Później nie będą Państwo dysponowali żadnymi dodatkowymi roszczeniami przeciwko nam związanymi z anulowaniem.

ZWROTY

 1. Przyjmują Państwo do wiadomości, że nie są Państwo uprawnieni i nie będą Państwo domagali się zwrotu kwoty innej niż w wynikająca ze ścisłego zastosowania postanowień punktu 7 i 8 Regulaminu. Ponadto potwierdzają Państwo, że powyższy zapis stanowi zasadnicze postanowienie niniejszej umowy, na którym się opieramy.

PRZEKAZYWANIE BILETÓW

 1. Jeśli nie mogą Państwo wziąć udziału w zarezerwowanym i opłaconym wydarzeniu, mogą Państwo przekazać swój bilet nowemu uczestnikowi pod warunkiem pisemnego powiadomienia nas o tym wraz z podaniem pełnych danych kontaktowych nowego uczestnika, co najmniej 14 dni roboczych przed rozpoczęciem wydarzenia.

CZAS I MIEJSCE

 1. Dokonana przez Państwa PEŁNA PŁATNOŚĆ upoważnia Państwa do zawarcia umowy bezpośrednio z nami w celu otrzymania produktów i/lub usług WeCreate. Potwierdzają Państwo, że podali w Formularzu Zamówienia poprawny adres e-mail. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia i/lub niedostarczenie Państwu produktów i/lub usług w wyniku niedostarczenia prawidłowego adresu e-mail.

Wyrażają Państwo zgodę na to, że zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub zmiany terminu, daty i miejsca wydarzenia i/lub zmiany mówcy w dowolnym szkoleniu na żywo. O wprowadzonych zmianach Powiadomimy Państwa na piśmie oraz: nie są Państwo uprawnieni do ubiegania się o zwrot lub pokrycie jakichkolwiek kosztów, wydatków, strat, szkód lub zobowiązań, które mogą zostać poniesione lub zaciągnięte przez Państwa w wyniku wspomnianego anulowania/zmian; zachowują Państwo prawo do zmiany terminu Państwa uczestnictwa, w zależności od dostępności alternatywnej sesji.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

WeCreate: wyłącza wszelkie postanowienia, warunki i gwarancje, domniemane na mocy zwyczaju, ogólnych przepisów prawa lub ustawodawstwa lub które powodują, że jakakolwiek część niniejszej umowy jest nieważna („Postanowienia Nieusuwalne”);

ogranicza swoją odpowiedzialność wobec Państwa za naruszenie Postanowień Nieusuwalnych do całkowitej kwoty faktycznie zapłaconej przez Państwa na mocy niniejszej umowy;

ogranicza swoją odpowiedzialność wobec Państwa za jakiekolwiek roszczenia (powstałe w związku z umową, deliktem lub w na mocy ustawy) za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Państwa w związku z umożliwieniem Państwu zakupu produktów i/lub usług WeCreate do całkowitej kwoty faktycznie zapłaconej przez Państwa na mocy niniejszej umowy; wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody pośrednie (w tym również, utracone dochody lub utracone zyski) poniesione przez Państwa w dowolny sposób w związku z rewizją możliwości zakupu produktów lub usług WeCreate i/lub korzystania z praw wynikających z niniejszej umowy.

SIŁA WYŻSZA

 1. Jeśli dostarczanie produktów i/lub usług, o których mowa w niniejszej umowie, jest niemożliwe lub zostanie anulowane z powodu działania Siły Wyższej, nieuchronnego wypadku, pożaru, braku energii elektrycznej, powodzi lub jakiegokolwiek innego kataklizmu lub z powodu zamieszek, strajków lub blokad lub jakichkolwiek innych zdarzeń pozostających poza bezpośrednią kontrolą WeCreate, możemy według własnego uznania odroczyć dostarczenie szkolenia według pierwotnego harmonogramu i nie mają wtedy Państwo prawa ubiegać się o pokrycie bądź zwrot kosztów, strat, szkód lub zobowiązań, które mogą zostać poniesione lub zaciągnięte przez Państwa w wyniku takiego odroczenia.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszelkie powiadomienia lub inne komunikaty muszą być wysyłane na adresy wskazane w Formularzu Zamówienia.

Niewykonanie lub opóźnienie w korzystaniu z uprawnień lub praw strony nie oznacza zrzeczenia się takich uprawnień lub praw, a pojedyncze skorzystanie z uprawnienia lub prawa nie stoi na przeszkodzie jakiemukolwiek dalszemu jego wykonywaniu ani wykonywania jakichkolwiek innych uprawnień lub praw. Uprawnienia lub prawa można zrzec się jedynie na piśmie, podpisanym przez stronę zrzekającą się go.

Wszelkie postanowienia niniejszej umowy, które są nieważne lub niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji, należy w miarę możliwości interpretować dla potrzeb takiej jurysdykcji, tak by były ważne i możliwe do wyegzekwowania i mogą w przeciwnym razie zostać oddzielone od reszty umowy bez uszczerbku dla ważności i wykonalności takich postanowień w jakiejkolwiek innej jurysdykcji.

Niniejsza umowa może zostać zmieniona jedynie w formie pisemnego porozumienia podpisanego przez drugą stronę.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy zostanie uznane przez Sąd za niezgodne z prawem, nieważne i niewykonalne lub sprzeczne z jakąkolwiek ustawą, zarządzeniem lub rozporządzeniem, nie wpłynie to na ważność i wykonalność pozostałych jej postanowień.

Całość Porozumienia. Niniejsza umowa stanowi Całość Porozumienia pomiędzy WeCreate a Państwem dotyczącego niniejszej transakcji i zastępuje wszelkie wcześniejsze komunikaty, ustalenia, oświadczenia, porozumienia i umowy, czy to ustne, czy pisemne między stronami niniejszej umowy lub ich przedstawicielami. Żadne oświadczenia lub deklaracje złożone przez dowolną ze stron, które nie są wyraźnie określone w niniejszej Umowie, nie będą wiążące dla tych stron.

BRAK GWARANCJI

 1. Potwierdzają Państwo, że został im wyjaśniony zakres i zasięg produktów i/lub usług oraz potwierdzają Państwo, że skuteczność dostarczonych im produktów i/lub usług zależy od faktów leżących poza kontrolą WeCreate a ich opłacalność nie jest gwarantowana.

ZGODA

 1. Niniejszym potwierdzają Państwo, że wyrażają zgodę na wykorzystywanie swojego adresu e-mail w ramach listy adresowej WeCreate w celu powiadamiania o produktach i/lub usługach oferowanych przez WeCreate i/lub jej podmioty powiązane. Państwa adres e-mail będzie traktowany jako poufny i nigdy nie zostanie opublikowany, sprzedany lub ujawniony osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Mogą Państwo usunąć swoje dane w dowolnym momencie, korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji dostępnego u dołu każdego wysyłanego przez nas e-maila.

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Zgadzają się Państwo przyjąć pełną odpowiedzialność za swój zakup, uczestnictwo i/lub wyniki wszelkich decyzji podjętych po wzięciu udziału w kursach lub wydarzeniach WeCreate. WeCreate i jej podmioty powiązane, współpracownicy i przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności ani nie będą pokrywać żadnych kosztów, wydatków, strat, szkód, zobowiązań, które mogą powstać lub zostać zaciągnięte w wyniku takich decyzji.

Zgadzają się Państwo z tym, że na jakiekolwiek decyzje zakupowe nie mają wpływu żadne wcześniejsze relacje lub kontakty z WeCreate i/lub żadnym z jej funkcjonariuszy, członków personelu kierowniczego, pracowników lub przedstawicieli. W przypadku nawiązania stosunku umownego z WeCreate w trakcie/lub po wydarzeniu, robią to Państwo na własne ryzyko i potwierdzają Państwo, że WeCreate nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek umowy lub relacje zawarte między Państwem a nami.

Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, biorąc pod uwagę, iż prezentacja WeCreate na wydarzeniu odbywa się za zgodą WeCreate, na to, że WeCreate nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za dokładność lub stosowność jakichkolwiek informacji dostarczonych podczas imprezy przez WeCreate.

Niniejszy Regulamin podlega prawu angielskiemu, a Państwo i my zgadzamy się na wyłączną jurysdykcję sądów angielskich. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu za uprzednim powiadomieniem.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Wpisz dane w formularz oraz wybierz temat zgłoszenia a odezwiemy się do Ciebie w ciągu 24 godzin lub najbliższym dniu roboczym.

Company:
WeCreate Sp. z o. o.
Rondo ONZ 1 
00-124 Warszawa
NIP 5272775278

Warsaw Office:
Działdowska 11/3
01-184 Warszawa
+48 22 126 50 97
office@wecreate.global

United Kingdom Office:
Rose Street South Lane 101
EH2 3JG, Edinburgh

×
×

Koszyk