Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.       Niniejszy Regulamin określa sposób funkcjonowania Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem internetowym https://wecreate.global/sklep/ oraz warunki korzystania z usług oferowanych przez Sklep. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy prowadzącego Sklep.

1.2.       Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin zamieszczony pod adresem internetowym https://wecreate.global/regulamin/.
 1. Klient – konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego („Klient – Konsument”) a także przedsiębiorca w rozumieniu art. 43¹ Kodeksu Cywilnego („Klient – Przedsiębiorca”).
 1. Sprzedawca – spółka prawa handlowego pod firmą WECREATE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 60 (00-844 Warszawa), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000628935, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 5.000,00 PLN i numerze NIP: 5272775278, adres poczty elektronicznej office@wecreate.global, telefon do kontaktu: +48 570 000 658, która w ramach prowadzonego Sklepu (i) pośredniczy w sprzedaży Usługi Organizatora oraz (ii) sprzedaje Produkty Własne
 1. Usługa Pośrednictwa – wykonywana przez Przedstawiciela Organizatora usługa pośrednictwa sprzedaży Produktów oferowanych przez Organizatora, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizator – osoba (fizyczna i prawna) oferująca Klientom za pośrednictwem Sklepu Usługi Organizatora i będąca bezpośrednią stroną umowy sprzedaży Usługi Organizatora względem Klienta.
 1. Usługa Organizatora – wykład (prelekcja, przemowa), wyjazd turystyczny, spotkanie motywacyjne i każde inne płatne wydarzenie prowadzone i organizowane i sprzedawane przez poszczególnego Organizatora.
 1. Produkty Własne – sporządzone przez Sprzedawcę notatki z 3-dniowego wydarzenia pod nazwą „LIFE BALANCE CONGRESS 2019”, które miało miejsce w Nadarzynie – Warsaw Ptak Expo w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2019 r. a także każde inne materiały, których wyłącznym twórcą w rozumieniu prawa autorskiego jest Sprzedawca.
 1. Cena – końcowa cena, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić za wybraną Usługę Organizatora lub Produkt Własny.
 1. Sklep – sklep Internetowy Sprzedawcy znajdujący się pod adresem internetowym https://wecreate.global/sklep/, którego właścicielem jest Sprzedawca.

 

 1. System Płatności PayU – serwis płatności dostępny pod adresem www.payu.pl za pośrednictwem którego dokonywane są płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą na rzecz Sprzedawcy. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą za pośrednictwem tego serwisu prowadzi spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, NIP: 779-23-08-495 (dalej także „PayU S.A.”);
 1. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 1. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 1. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827 ze zm.).
 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr. 144 poz. 1204).
 1. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

1.3.        Akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do skorzystania z usług oferowanych przez Sklep.

1.4.        Administrowanie danymi osobowymi odbywa się w oparciu o przepisy obowiązującego powszechnie prawa oraz Politykę Prywatności znajdującą się pod adresem https://wecreate.global/polityka-prywatnosci/.

1.5.        Zabronione jest wprowadzanie do Sklepu treści bezprawnych, mogących naruszać dobra osób trzecich lub godzących w porządek prawny oraz ingerowanie w infrastrukturę informatyczną Sklepu.

1.6.        Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. OFERTA

2.1.        Sklep oferuje (i) pośrednictwo w sprzedaży Usług Organizatora oraz (ii) sprzedaż Produktów Własnych poprzez sieć Internet.

2.2.       Ceny są wyrażone w Polskich Złotych (PLN) i zawierają podatek VAT (cena brutto).

2.3.       Niniejszy Sklep umożliwia następujące usługi:

 1. możliwość nabycia Usługi Organizatora bezpośrednio od Organizatora, lub
 1. możliwość nabycia Produktów Własnych bezpośrednio od Sprzedawcy, które dalej łącznie mogą być także zwane „Usługami”.

2.4.        Usługi dostępne są w Sklepie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem czasowego wyłączenia Sklepu ze względu na modernizację lub konserwację jego infrastruktury informatycznej, przypadków losowych spowodowanych siłą wyższą niezależnych od Sprzedawcy oraz wyłączenia Sklepu spowodowanego atakami hakerskimi lub awarią.

 1. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1.       Do  nabycia  Usług  oferowanych  przez  Sklep  konieczne  jest  dysponowanie  przez Klienta następującym wyposażeniem:

 1. komputerem PC (Apple), telefonem komórkowym z najbardziej aktualną wersją oprogramowania, tabletem lub inne urządzeniem mobilnym służącym zwykle do przeglądania witryn internetowych;
 2. łączem internetowym;
 3. aktualną wersją przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub Microsoft Edge lub inną;
 4. zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player oraz włączoną obsługą języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
 5. aktywnym kontem e-mail.
 1. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

4.1.        Sprzedaż w ramach Sklepu prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internet. Klient ma możliwość zawarcia z Organizatorem umowy sprzedaży Usługi Organizatora oraz z Sprzedawcą umowy sprzedaży Produktu Własnego przez całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia.

4.2. Klient aby złożyć zamówienie:

 1. zapoznaje się z treścią (opisem) oferowanej Usługi i jej ceną, klikając następnie przycisk „dodaj do koszyka”;
 1. po przejściu do okna koszyka pod adresem internetowym https://wecreate.global/koszyk/ Klient ma możliwość skorzystania z otrzymanego posiadanego kuponu cyfrowego poprzez wprowadzenie kodu kuponu i kliknięcie przycisku „zastosuj kupon”;
 1. po akceptacji Ceny i podsumowaniu koszyka Klient ma możliwość potwierdzenia zamówienia Usługi poprzez kliknięcie przycisku „przejdź do kasy”;
 1. d) po przejściu do okna zamówienia pod adresem internetowym https://wecreate.global/zamowienie/ Klient wprowadza następujące dane niezbędne do realizacji płatności (dane płatności):
 • imię i nazwisko;
 • kraj;
 • nazwa ulicy, numer ulicy, numer lokalu;
 • kod pocztowy;
 • miasto;
 • telefon;
 • adres e-mail,

Opcjonalnie Klient ma możliwość wprowadzenia dodatkowych informacji do składanego zamówienia (np. informacje o miejscu dostarczenia Produktu Własnego).

4.3.        W przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą w celu otrzymania faktury VAT Klient obowiązany jest również podać dane rejestrowe konieczne do wystawienia faktury, a więc numer NIP, nazwę firmy oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej.

4.4.        Sprzedawca umożliwia Klientom zapłatę za zamówione Usługi wyłącznie za pomocą Systemu Płatności PayU.

4.5.        Przed dokonaniem zapłaty za usługę Klient ma obowiązek zakreślić pole o zapoznaniu się z treścią Regulaminu. Po jego zakreśleniu w celu realizacji płatności za pomocą Systemu Płatności PayU Klient klika przycisk „kupuję i płacę”.

4.6.        Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi – Konsumentowi na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail w wiadomości potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta – Konsumenta zamówienia.

 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

5.1.        Realizacja zamówienia (dostarczenia Produktu Własnego) rozpoczyna się w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

5.2.        Sklep jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt Własny w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy. Jeśli Produkt Własny nie został w tym czasie doręczony, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, niezależnie od przyczyn leżących po stronie Sklepu lub Dostawcy. Sklep zobowiązany jest do zwrotu pełnej kwoty wpłaconej przez Klienta, włącznie z ceną dostawy, w czasie 14 dni od otrzymania wiadomości o odstąpieniu.

5.3.        W przypadku zaistnienia po stronie Sklepu okoliczności uniemożliwiających realizację lub terminową realizację części lub całości zamówienia w postaci dostarczenia Produktu Własnego, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Klient ma prawo do decyzji o anulowaniu zamówienia lub częściowej jego realizacji, lub obniżki ceny. Sklep zobowiązany jest do zwrotu pełnej kwoty wpłaconej przez Klienta za Produkt Własny, włącznie z ceną dostawy w czasie 14 dni od otrzymania wiadomości o odstąpieniu lub części kwoty w przypadku otrzymania wiadomości o częściowym odstąpieniu.

5.4.        Paragon lub Faktura VAT dołączane są do każdej wysyłki Produktu Własnego. W przypadku nabycia Usługi Organizatora Klient jest zobowiązany zwrócić się do Organizatora o wystawienie stosownego dokumentu fiskalnego.

 1. DOSTAWA PRODUKTÓW WŁASNYCH SPRZEDAWCY

6.1.        Dostawa Produktów Własnych realizowana jest na podany przez Klienta adres za pomocą firmy kurierskiej.

6.2.       Sprzedawca odpowiada za Produkt Własny do momentu dostarczenia go do Klienta.

6.3.       Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt Własny bez wad.

6.4.        Koszt dostawy doliczany jest do Ceny Produktu Własnego, w momencie potwierdzania zamówienia. Klient ma prawo weryfikacji kosztów wysyłki.

 1. REALIZACJA USŁUGI ORGANIZATORA

7.1.        Usługa Organizatora realizowana jest zgodnie z treścią oferty zaakceptowanej przez Klienta.

7.2.        Sprzedawca nie odpowiada względem Klienta za jakiekolwiek uchybienie ze strony Organizatora związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Organizatora.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1.        Klientowi – Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu Własnego, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.

8.2.        Klient – Konsument może dokonać odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia na adres poczty elektronicznej sprzedawcy: szkolenia@wecreateglobal

8.3.        Klient – Konsument powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy przesłać Produkt Własny do Sprzedawcy na adres WECREATE Sp. z o.o. ul. Grzybowska 60, 00-844 Warszawa. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Termin ten nie obowiązuje,

jeżeli Sprzedawca zobowiązał się do odbioru Produktu Własnego od Klienta – Konsumenta.

8.4.        Sprzedawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy zwrócić pełną cenę, wraz Ceną Produktu Własnego do Klienta – Konsumenta (z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Klienta – Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany w Sklepie). Sprzedawca dokonuje zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient – Konsument lub innego sposobu, na który strony się zgodziły, o ile nie wiąże się on dla Klienta – Konsumenta z dodatkowymi kosztami.

8.5.    Sprzedawca  jest uprawniony wstrzymać się  ze  zwrotem  należności  do  momentu otrzymania zwrotu Produktu Własnego lub dowodu na dokonanie jego wysyłki.

8.6.        W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta – Konsumenta umowę uważa się za niezawartą.

8.7.        W przypadku, gdy z towaru korzystano w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru Klient – Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jego wartości.

8.8.        Zgodnie z treścią art. 38 ust. 12 ustawy o prawach konsumenta Klient – Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy uczestnictwa w Usłudze Organizatora i tym samym prawa żądania do zwrotu zapłaconej Ceny w innym przypadku niż odwołanie Usługi Organizatora lub istotnej zmiany terminu jej realizacji.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.1.        Sprzedawca zakłada, że Klient podaje w Formularzu Zamówienia Usługi wszelkie informacje prawidłowo i zgodnie z rzeczywistym stanem faktycznym. Odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia Formularza Zamówienia Usługi (podania danych płatności niezbędnych do prawidłowego wykonania Usługi) ponosi tylko i wyłącznie Klient.

9.2.        Sprzedawca zastrzega, że nie jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację Usługi Organizatora, nie ponosi też odpowiedzialności za zmianę daty, godziny, miejsca czy odwołanie Usługi Organizatora. W związku z powyższym Sprzedawca jako pośrednik w sprzedaży Usługi Organizatora nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które Klient poniósł w związku z Usługą Organizatora, na którą zakupił bilet (voucher), w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za koszty i straty poniesione przez Klienta w związku z realizacją Usługi Organizatora, jej zmianami, odwołaniem lub organizacją. Wszelkie roszczenia w powyższym Klient winien kierować bezpośrednio do Organizatora.

 1. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

10.1.    W przypadku zaistnienia sporów Sprzedawca sugeruje skorzystanie z polubownych metod ich rozwiązywania.

10.2.    Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr znajduje się internetowa platforma rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Stanowi ona punkt kompleksowej obsługi pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10.3.    W przypadku zaistnienia sporu z Klientem – Konsumentem Sprzedawca proponuje skorzystanie z Mediacji przy Wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, właściwym dla siedziby Klienta – Konsumenta lub skorzystanie z arbitrażu przy Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim, właściwym dla siedziby Klienta – Konsumenta.

10.4.    W przypadku zaistnienia sporu z Klientem – Przedsiębiorcą Sprzedawca proponuje rozwiązanie sporu w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, właściwym dla siedziby Sprzedawcy.

10.5.    Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Klientem – Konsumentem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Klienta – Konsumenta.

 1. REKLAMACJE

11.1.    Stroną reklamacji za Usługi Organizatora jest wyłącznie Organizator. Sprzedawca w przypadku otrzymania reklamacji dotyczącej danej Usługi Organizatora, przekaże reklamację bezpośrednio do Organizatora.

11.2.    Reklamacje można składać najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Usługi Organizatora, której reklamacja dotyczy. Reklamacja, która wpłynie po tym terminie może nie zostać przyjęta.

11.3.    Sprzedawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, udziela Klientom – Konsumentom dwuletniej rękojmi za wady fizyczne lub prawne na zakupione w Sklepie Produkty Własne.

11.4.    Klient – Konsument w ciągu roku od wykrycia niezgodności Produktu Własnego z umową ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, jeżeli wada ma charakter istotny, jeśli zgłosi tę niezgodność Sprzedawcy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta – Konsumenta usunie wadę lub wymieni Produkt Własny na wolny od wad. Ograniczenie tego nie stosuje się, jeżeli Produkt Własny był już wymieniony lub naprawiony, albo Sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

11.5.    Reklamacja może zostać złożona na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy szkolenia@wecreate.global lub adres: WECREATE Sp. z o.o. ul. Grzybowska 60, 00-844 Warszawa.

11.6.    Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

11.7.    Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta – Konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.

11.8.    Klient – Konsument powinien wysłać reklamowany Produkt Własny do Sprzedawcy po uprzednim uzgodnieniu sposobu wysyłki na adres Sprzedawcy. Klient – Konsument nie ponosi kosztów związanych z transportem reklamowanego Produktu Własnego.

11.9.    Sprzedawca niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, a nie dłużej niż w terminie 14 dni zobowiązuje się dokonać wymiany Produktu Własnego na nowy, naprawy wady lub zwrotu ustalonych z Klientem – Konsumentem kosztów.

11.10. W razie nieuwzględnienia reklamacji, Produkt Własny zostanie odesłany do Klienta – Konsumenta wraz z uzasadnieniem odrzucenia reklamacji oraz informacją na stałym nośniku (wiadomość e-mail lub informacja przesłana pocztą tradycyjną) czy Sprzedawca zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporu. Brak oświadczenia Sprzedawcy oznacza, że wyraża on zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1.    Administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Sprzedawca.

12.2.    Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane innym stronom bez jego wiedzy i zgody.

12.3.    Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

12.4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, w przypadku konieczności dostosowania Regulaminu do zmian w prawie, wprowadzeniu nowych usług lub zmian technologicznych. Zmiany w zapisach Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili poinformowania drogą mailową Klientów o nowych zapisach. Klient, który nie akceptuje zmienionej treści Regulaminu ma prawo do usunięcia konta w Sklepie.

12.5.    Zamówienia, złożone przed wejściem w życie zmian w zapisach Regulaminu realizowane są w zgodzie z jego wcześniejszym brzmieniem.

12.6.    Postanowienia Regulaminu nie wyłączają jakichkolwiek uprawnień Konsumentów przysługujących im na mocy powszechnie obowiązującego prawa.

12.7.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polski przepisy prawa.

12.8.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2020 r.

Kontakt

Infolinia: +48 570 000 658

E-mail: office@wecreate.global

Skontaktuj się z nami

Wpisz dane w formularz oraz wybierz temat zgłoszenia a odezwiemy się do Ciebie w ciągu 24 godzin lub najbliższym dniu roboczym.

WECREATE Sp. z o. o.
Grzybowska 60
00-844 Warszawa
NIP: 5272775278 | REGON: 365013669

×
×

Koszyk